ANMÄL DIG HÄR till ALLA 8 IDROTTER och AKTIVITETER!!!
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Ekerö IK
- En del av vår aktiva vardag
Årsmötet

Ur stadgarna

Föreningens Årsmöte hålls senast i mars. Föreningsstyrelsen bestämmer tidpunkt och plats för mötet. Kallelse jämte dagordning för Årsmötet översänds till medlemmarna minst en månad före mötet eller kungöres inom samma tid genom anslag i klubblokalen samt på föreningens webbsida och anslagstavlor. Föreningsstyrelsen skall göra redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före Årsmötet.

 

Medlem som fyllt 12 år och i föreskriven ordning har betalat sina avgifter till föreningen samt hedersmedlem, har rösträtt på möte. Rösträtt får inte utövas med fullmakt. Medlem som inte har rösträtt, har yttranderätt och förslagsrätt.

 

Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av dagordningen.
 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
 5. Val av justerare tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 6. Föreningsstyrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det senaste räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över Föreningsstyrelsens förvaltning för det senaste räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för Föreningsstyrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av årsavgift.
 10. Fastställande av budget för det kommande räkenskapsåret.
 11. Val av
 12. Föreningsstyrelsens ordförande för en tid av 2 år
 13. Övriga ledamöter i Föreningsstyrelsen, för en tid av 1–2 år
 14. Ersättare i Föreningsstyrelsen med för dem fastställd turordning, för en tid av 1–2 år
 15. Sektionsordförande för en tid av 2 år
 16. Övriga ledamöter i Sektionsstyrelserna, för en tid av 1–2 år
 17. Två revisorer jämte ersättare, för en tid av 1 år (i detta val får inte Föreningsstyrelsens ledamöter och ej heller Sektionsstyrelsernas ledamöter delta).
 18. En ledamot i valberedningen per aktiv sektion för en tid av 1–2 år, av vilka en ordförande och en vice ordförande skall anges (i detta val får inte Föreningsstyrelsens ledamöter delta).
 19. Behandling av inkomna motioner
 20. Övriga frågor

 

Beslut fattas med acklamation eller efter omröstning om sådan begärs. Med undantag för de i § 31 första stycket nämnda båda fallen, avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Omröstningen sker öppet, dock ska val ske med slutna sedlar, om röstberättigad medlem så begär.

Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han/hon är röstberättigad. Är han/hon icke röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

 

Utöver dessa stadgar gäller RF:s stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter. Ordföranden och sekreteraren skall tillse att ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar finns tillgängliga för medlemmarna. Föreningen är medlem i specialidrottsförbund (SF) i de idrotter som föreningen har sektioner i och är därigenom även ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Genom medlemskap i SF blir förening även medlem i det distriktsidrottsförbund (DF) inom vars område föreningens hemort är belägen samt i förekommande fall i vederbörande specialidrottsdistriktsförbund (SDF) inom det SF-distrikt där föreningens hemort är belägen.

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av dessa idrottsorgan. På begäran av RF eller vederbörande SF-, SDF- eller DF-styrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

34 §

Talan i tvist där parterna är enskild medlem, funktionär, förening, IdrottsAB, SDF, DF, SF eller RF får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s stadgar eller SF:s stadgar, avgöras enligt fastställt reglemente för Idrottens skiljenämnd.

Årets EIKare 2022: Robert Nyberg
2023-03-17 14:25

I går hölls Årsmötet i Ekerö IK och som sista punkt på årsmötet 2023 tilldelas

Valter Erikssons och Helge Åkerlunds vandringspris för förtjänstfulla insatser till:

 

Robert Nyberg

Motivering:

Robert har i över tio år bidragit med sitt engagemang inom flera idrotter i flera ålderskullar som Ledare, som Tränare och som Ledamot. Innebandyns knatteliga, Ishockeyns för- och eftersäsongs cuper samt Fotbollens Vikingacup några av stora aktiviteter där Robert haft ledande roll i att planera och genomföra.

 

Robert är en eldsjäl som representerar vår värdegrund framför allt genom sitt Ansvarstagande, sitt sätt att skapa glädje och gemenskap för många.  Robert har representerat hela Ekerö IK i flera år på ett föredömligt sätt.

 

Robert, stort tack för allt du gjort för Ekerö IK och hoppas att fortsätter vara med oss och stärka vårt Ledarskap genom ditt sätt att vara.

 

Ekerö IK, årsmötet den 16 Mars 2023

 

Det var en förvånad Robert som tog emot priset på isen i Vikingahallen av Föreningens ordförande, Nicklas Lindersson. Föräldrar, ledare och spelare i Team 11/12, Mälarö HF, applåderade fram sin glada tränare Robert som gratulerades av samarbetsföreningen Ekerö IK.

 

 

/Rickard Markusson

Årsmötet 2023, 2023-03-16 kl.19:00 KOM-huset, Träkvistavallen
2023-02-10 07:00

Ekerö IK bjuder och kallar sina medlemar välkomna till det 102:a årsmötet.

 

Den 16 Mars, kl. 19:00, på Träkvistavallen KOM-huset klubblokalen, stänger vi 2022 och blickar framåt i 2023.

 

Särskilt för i år är redovisning av "All inklusive avgift" samt "Ledarsubventionering".

Tre veckor innan, 2023-02-23, skall Motioner vara skickade till fs@ekeroik.se .

En vecka innan, 2023-03-09, delges handlingarna till medlemarna via denna sida: https://www.ekeroik.se/dokument/?ID=342510

 

 

Dagordningen:

§27 Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:

 

-Fastställande av röstlängd för mötet.

 

-Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

 

-Fastställande av dagordningen.

 

-Val av ordförande samt sekreterare för mötet.

 

-Val av justerare tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

 

-Föreningsstyrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det senaste räkenskapsåret.

 

-Revisorernas berättelse över Föreningsstyrelsens förvaltning för det senaste räkenskapsåret.

 

-Fråga om ansvarsfrihet för Föreningsstyrelsen för den tid revisionen avser.

 

-Fastställande av årsavgift.

 

-Fastställande av budget för det kommande räkenskapsåret.

 

Val av

 

-Föreningsstyrelsens ordförande för en tid av 2 år

 

-Övriga ledamöter i Föreningsstyrelsen, för en tid av 1–2 år

 

-Ersättare i Föreningsstyrelsen med för dem fastställd turordning, för en tid av 1–2 år

 

-Idrottskommitteordföranden för en tid av 2 år

 

-Övriga medlemars roller i Idrottskommittéer, för en tid av 1–2 år

 

-Två revisorer jämte ersättare, för en tid av 1 år (i detta val får inte Föreningsstyrelsens ledamöter och ej heller idrottskommitteer medlemar ingå)

 

-En ledamot i valberedningen per aktiv idrott för en tid av 1–2 år, av vilka en ordförande och en vice ordförande skall anges (i detta val får inte Föreningsstyrelsens ledamöter delta).

 

-Behandling av inkomna motioner

 

-Övriga frågor

 

 

/Rickard Markusson, EIK Kanslichef via Föreningstyrelsen.

Prel. Årsmöte 2023 torsdag 16/3 kl. 1900 Komhuset
2023-01-10 10:00

§27 Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:

 

-Fastställande av röstlängd för mötet.

 

-Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

 

-Fastställande av dagordningen.

 

-Val av ordförande samt sekreterare för mötet.

 

-Val av justerare tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

 

-Föreningsstyrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det senaste räkenskapsåret.

 

-Revisorernas berättelse över Föreningsstyrelsens förvaltning för det senaste räkenskapsåret.

 

-Fråga om ansvarsfrihet för Föreningsstyrelsen för den tid revisionen avser.

 

-Fastställande av årsavgift.

 

-Fastställande av budget för det kommande räkenskapsåret.

 

Val av

 

-Föreningsstyrelsens ordförande för en tid av 2 år

 

-Övriga ledamöter i Föreningsstyrelsen, för en tid av 1–2 år

 

-Ersättare i Föreningsstyrelsen med för dem fastställd turordning, för en tid av 1–2 år

 

-Idrottskommitteordföranden för en tid av 2 år

 

-Övriga medlemars roller i Idrottskommittéer, för en tid av 1–2 år

 

-Två revisorer jämte ersättare, för en tid av 1 år (i detta val får inte Föreningsstyrelsens ledamöter och ej heller idrottskommitteer medlemar ingå)

 

-En ledamot i valberedningen per aktiv idrott för en tid av 1–2 år, av vilka en ordförande och en vice ordförande skall anges (i detta val får inte Föreningsstyrelsens ledamöter delta).

 

-Behandling av inkomna motioner

 

-Övriga frågor

Årsmöte 2022, 100-år till handlingarna, 100 nya år
2022-03-16 11:41

Datum: Tor 17 mar (v.11) 19:30 - 21:00

Kallelse: Svara senast 2022-03-16 19:30

Plats: KOM-huset, stora konferens A

 

Medlem genom avin Familjemedlemskap (alla på samma adress), Enskilt (aktiv eller stöd) eller Ledarmedlemskap (för registrerade ledare i Sportadmin).
Medlemskap kan även registreras direkt genom www.ekeroik.se (Gula toppbannern "Anmäl dig här")
https://sportadmin.se/book/?F=1268AEBE-3A90-4BD7-BA83-202CD9EA154F&grupp=8823492022-02-25 Skall motioner vara inskickade till fs@ekeroik.se

Bakgrund
Motiv
Att-satser (att ta beslut på)

2022-03-10 Läggs handlingarna upp på hemsidan Årsmöte / Årsmöteshandlingar / Årsmöte 2020
https://www.ekeroik.se/dokument/?ID=342510


2022-03-17 torsdag kl. 1930
Klubblokalen, KOM-huset, Träkvistavallen.
På plats serveras Kaffe, dryck med enklare tilltugg.

Teamslänk kommer skickas till dom som önskar se mötet (Tacka JA Skriv i kommentarsfältet TEAMS, länken kommer till din sportadmin mailadress).

Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3. Fastställande av dagordningen.

4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.

5. Val av justerare tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

6. Föreningsstyrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över Föreningsstyrelsens förvaltning för det senaste räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för Föreningsstyrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av årsavgift.

10. Fastställande av budget för det kommande räkenskapsåret.

11. Val av

    a. Föreningsstyrelsens ordförande för en tid av 2 år

    b. Övriga ledamöter i Föreningsstyrelsen, för en tid av 1–2 år

    c. Ersättare i Föreningsstyrelsen med för dem fastställd turordning, för en tid av 1–2 år

    d. Sektionsordförande för en tid av 2 år

    e. Övriga ledamöter i Sektionsstyrelserna, för en tid av 1–2 år

    f. Två revisorer jämte ersättare, för en tid av 1 år (i detta val får inte Föreningsstyrelsens ledamöter och ej heller Sektionsstyrelsernas ledamöter delta).

    g. En ledamot i valberedningen per aktiv sektion för en tid av 1–2 år, av vilka en ordförande och en vice ordförande skall anges (i detta val får inte Föreningsstyrelsens ledamöter delta).

12. Behandling av inkomna motioner
- Avgiftsfritt för barn där en förälder är tränare
- "All inklusive" avgift 
- Stadgeändring från sektionsstyrelse till idrottskommitté

13. Övriga frågor
-Årets EIKare


Avslutning

 

2022-02-18 23:33

uppdaterad 2022-06-16 11:39

Stötta "Idrott på lika villkor" 2024
En insamling för Ekerö Idrottsklubb
ca 40 tkr årligen behövs för att tillgodose Fondens utbetalningar. Vi prövar ett enklare sätt för företagare / organisationer / privatpersoner att bidra. Motprestationen väljer Ni själva genom att synas med ERT namn.
Nyheter från föreningen
Det finns inga nyheter..
 
JUST NU
Ekerö IK Sponsorer