ANMÄL DIG HÄR till ALLA 8 IDROTTER och AKTIVITETER!!!
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Ekerö IK
- En del av vår aktiva vardag
Kansliet

Registrea dig som ledare här (så blir alla uppgifter rätt från dig):

https://sportadmin.se/form/form.asp?ID={192F3E41-8501-47A8-8FBF-6B242A8BCEFE}

 

”ATT FÅ EN TRÄNINGSGRUPP MED individer AV FÖRÄLDRAR/SUPPORTRAR, LEDARE OCH UTÖVARE/medlemmar att gå mot samma ÖVERENSKOMNA mål”*

 

Ekerö IKs kärna är träningsgrupperna med utövarna/medlemmarna i spetsen. Utan träningsgruppernas verksamhet faller Ekerö IKs mål och syfte. Därför skall alla verksamheter i hela Ekerö IK syfta till att stötta och supporta träningsgrupperna i dess verksamhet. Ledarskapet i Ekerö IK har till syfte att nå dom överenskomna målen som är uppsatta och längs vägen ska vår värdegrund spegla våra beteenden.

Ekerö IK är en ideellidrottsförening. Ideella organisationer bygger på frivillighet, det är branschens särart och det är viktigt att alla förstår det när vi jämförs eller relateras med andra organisationer. Frivilligt ansvar behöver finnas, det ansvar tas utav dem som leder verksamheten och dessa ideella ledare är något unikt för idrottssverige med ca 3 miljoner medlemmar.

Alla Ledare i Ekerö IK utövar ledarskap, ledarskapet skall vara definierat med en roll (ex. i SportAdmin), det är förknippat med ett ansvar, alla bör veta vem som har ansvaret och alla i Ekerö IK ska stötta ledarskapet. Det vi ledare, supportrar samt utövare gör tillsammans är något fantastisk och imponerande i många avseenden, vi får inte glömma bort det.

Ett bra ledarskap ger bra verksamhet. Bra verksamhet följer värdegrunden.

 

 

Schematisk skiss över vem som har vilket ansvar i stor inom föreningen. Finns ingen på utsatt roll så tas ansvaret uppåt. Läs mer under rubrikerna Styrelse, Kansli, Träningsgrupper och Supporter/Förälder.

 

Föreningsstyrelsen (FS)*

§10 Föreningens angelägenheter handhas av Föreningsstyrelsen. Den skall

- inom ramen för RF:s och vederbörande SF:s och dess stadgar

- verka för föreningens framåtskridande, samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger Föreningsstyrelsen särskilt att:

- tillse att för föreningens bindande regler iakttas

- verkställa av Årsmötet fattade beslut

- planera, leda och fördela arbetet inom föreningen

- ansvara för och förvalta föreningens medel

- förbereda Årsmötet

 

I övrigt.

Uppgifterna kan variera i omfattning från år till år med olika fokus. Det är viktigt att 5 års visionen sätts så att styrelsen kan rekrytera rätt personer med rätt kompetens i fokusområdena eller teman, samt att visionen är transparent gentemot våra medlemmar och kommuniceras ut på ett bra sätt som är tydligt för mottagaren. 

En styrelse skall innehålla en Ordförande som leder arbetet, en sekreterare dokumenterar besluten och en kassör med ekonomibakgrund som granskar ekonomin är nyckelpersoner.

Ytterligare rollbeskrivningar finns i bilagorna.

Styrelsen ska driva föreningens utveckling tillsammans med kansliet och medlemmarna. Styrelsen ska se till hela förening och bevaka synergierna av att vara en flersektionsförening.

 

Rollbeskrivningar:

 

Ordförande (Nyckelbefattning)

Uppgifter:

 

Vad

Var

När

 

Är föreningens officielle representant.

 

I möten och utskick som berör helförening

Vid behov

 

Leder styrelsens förhandlingar och arbete.

 

Möte fysiskt eller Teams. Kallelse i SportAdmin

Minst 1 gång i kvartalet

 

Övervakar att föreningens stadgar och övriga bindande regler och beslut efterlevs. 

Möten, rapporter

Vid behov

 

Tecknar föreningens firma (liksom klubbdirektören/kanslichefen).

 

Dokumenteras i Teams/SharePoint

Vid behov

 

Arbetsledare för klubbdirektören/kanslichefen.

 

Arbetsordning i konstituerande protokoll

Efter årsmötet

 

Sammanställa förslag till verksamhetsplan för föreningen för det kommande året inför årsmötet.

 

Möte fysiskt eller Teams. Kallelse i SportAdmin

Start November klart i Januari

 

 

 

Vice ordförande (Nyckelbefattning)

Uppgifter:

 

Vad

Var

När

 

Ersätta ordförande vid behov 

 

Enl. ordf.

Vid behov

 

Kunna vara en officiell person och representera klubben 

 

Enl. ordf.

Vid behov

 

Driva projekt inom föreningsutveckling 

 

Dokumenteras i Teams/SharePoint

Vid behov

  

 

Ekonomiansvarig (Nyckelbefattning)

Uppgifter:

 

Vad

Var

När

 

Ansvara för planering och uppföljning av klubbens ekonomiska ställning

I Swedbank, Centsoft och med Redovisningsbyrå

10:e utifrån rapporter samt kvartals-rapport.

 

Månatligen analysera och i föreningsstyrelsen föredra det ekonomiska läget.

 

Mailas av KC och läggs i Teams

10:e utifrån rapporter

 

Arbeta med kansliet för att utveckla ekonomiska rutiner och rapportering. 

 

Enl. ordf.

Vid behov

 

Likviditetsplanering, intäkts- och kostnadsanalyser.

 

Enl. ordf.

Vid behov

 

Tillsammans med sektionsstyrelsernas ekonomiansvariga följa upp prognoser och säkerställa att sektionernas ekonomi hålls inom budget.

 

Möte fysiskt eller Teams. Kallelse i SportAdmin

Start november klart i januari

 

Närvara på sektionsstyrelsernas sammanträden om budgeten inte uppnås

Enl. ordf.

Vid behov

 

Årligen fastställa balans- och resultaträkning. 

 

Möte fysiskt eller Teams. Kallelse i SportAdmin

klart i januari

 

Sekreterare (Nyckelbefattning)

Uppgifter: 

 

Vad

Var

När

 

Förbereda Styrelsens sammanträden och föreningens möten 

 

Möte fysiskt eller Teams. Kallelse i SportAdmin

Minst 1 gång i kvartalet

 

Föra protokoll över styrelsens sammanträden 

 

Möte fysiskt eller Teams. Kallelse i SportAdmin

Minst 1 gång i kvartalet

 

Årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen 

 

Möte fysiskt eller Teams. Kallelse i SportAdmin

klart i januari

Kompetens/Profil: 

Vana att skriva och föra protokoll. Goda språkkunskaper, särskilt i svenska språket. Förmåga att skriva tydligt och begripligt. Gärna grundläggande eller fördjupad kunskap i juridik 

Strukturerad, organiserad och planerad. Noggrann. Faktabaserad 

 

Valberedningsrepresentant (Nyckelbefattning)

Uppgifter:

 

Vad

Var

När

 

Ordförande i föreningens valberedning 

 

Mötet

Januari

 

Driva och leda arbetet i valberedningen med möten och övriga insatser 

 

Möten och samtal

Vid behov

 

Identifiera, motivera och föreslå representanter till sektions- och föreningsstyrelser etc. Minst halvårsvis kontakta ledamöterna i föreningsstyrelsen för uppföljning/avstämning 

 

Mötet

Klart januari, redovisas på årsmötet i mars

 

 

Idrottskommittéer*

§18 Föreningen har för sin idrottsliga verksamhet idrottskommittéer för respektive idrott eller aktivitet…

§19 Ledningen för varje idrott utövas av en idrottskommitté, bestående av ordförande och erforderligt antal medlemmar. ….

§20 Föreningsstyrelsen skall, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, fastställa de befogenheter och skyldigheter som idrottskommittéer har.

§21 Idrottskommittéerna upprättar förslag till budget och verksamhetsplan för idrotten för nästföljande räkenskapsår. Budgeten och verksamhetsplanen inges till Föreningsstyrelsen för godkännande den tid som denna bestämmer. Föreningsstyrelsen gör de ändringar i budgeten och planen som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till föreningens skyldigheter, ekonomiska ställning eller väntad utveckling av den idrottsliga verksamheten.

 

Enl. stående huvuduppgift i verksamhetsplan årligen skall idrotterna:

 • Huvuduppgift att leda och följa upp ”IDROTTEN” i träning, tävlings och övriga definierade verksamheter/aktiviteter under året.

I övrigt

Idrotterna ser olika ut beroende på storlek. Vissa är mer operativa än andra som har anställd personal. Likt föreningsstyrelsen behövs en Ordförande som kan leda arbetet, dokumentera besluten.

Idrotterna kan rekrytera/skapa en kommittéer och/eller rekrytera arvoderade tränare och/eller rekrytera sportchef för att underlätta det operativa arbetet i takt med att idrottens storlek förändras.

 

Kansli

§3 Ekerö IK är en fleridrottsförening som utgör en juridisk person med gemensam ekonomi. Föreningsstyrelsen är den högsta verkställande instansen med underliggande ​idrottskommittéer. Om en klubbdirektör/kanslichef är anställd är denne chef och arbetsledare för anställda och övrig personal inom föreningen.

 

I övrigt

Kansliet har i uppdrag att verkställa de uppdrag som föreningsstyrelsen beslutar i verksamhetsplaner, budget, organisation och instruktion.

 • Utvärdera, planera och följa upp verksamheten under året.
 • Verksamhetsinstruktioner om hur gör vi verksamheterna på ett bra och beprövat sätt. Kansliet ska följa verksamhetsplanerna och rapportera utfall till styrelsen. Stötta ledarna i genomförandet.

Projekt inom kansliet skall definieras i verksamhetsplanerna, planeras, genomföras och utvärderas för att se om verksamheten ska fortsätta. Nyckeltal ska vara glädje och ekonomiskt försvarbart.

 

Kanslichef

 

Kanslichef

 

Vad

Var

När

 

Ska vara tillsatt som adjungerad ledamot i Föreningsstyrelsen. För sektionernas behov fördelas chefens mandat i sektionerna hos föreningsstyrelsen.

 

I FS möten (fysiskt eller Teams)

Minst 1/gång i kvartalet

 

Kanslichefen har i uppdrag att verkställa de uppdrag som föreningsstyrelsen beslutar i verksamhetsplaner, budget, organisation och instruktion.

 

I FS konstituerandemöte ges uppdraget

Efter årsmötet i mars

 

Rapporterar verksamheten till föreningsstyrelsen, kommunen, riksidrottsförbundet.

 

I FS möten. Kommun i kommunportalen. RF i idrottonline

Kvartalsvis i FS samt 25/2 och 25/8 hos kommun och RF

 

Leder den dagliga verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv. Ansvarar för revidering och upprätthållande, efterlevnad av föreningsinstruktionen.

 

I möten och samtal över året. Dokumenteras i Teams och hemsida/ SportAdmin

Månadsvis

 

Personalansvarig anställd personal.

 

I möten som dokumenteras hos KC

2 ggr /år

 

Ekonomiansvarig.

 

I Swedbank, Centsoft och med Redovisningsbyrå

Löpande måndag och fredag

 

Extern kontakt för föreningen tillsammans med ordförande (kommun, andra föreningar, riksidrottsförbundet).

 

I möten och mail. Dokumenteras i Teams/SharePoint

Löpande vid behov. Halvårsvis

 

Tecknar avtal och är firmatecknare (två i förening).

 

Dokumenteras i Teams/SharePoint

Vid behov

 

Ansvarig för utgående skrivelser tillsammans med Ordförande.

 

I mail samt utskick i SportAdmin. Dokumenteras i Teams/SharePoint

Vid behov

 

Driftansvarig (33%).

 

I möte med vaktmästare samt i Planner.

Månadsvis

 

Utvärderingsansvarig i föreningen.

 

Planer presenteras på hemsida.

Läggs ut i januari

 

Ansvarig för ledarskapet inom föreningen (verksamhetsledning och ledningsutveckling)

 

Planer presenteras på hemsida.

Läggs ut i januari

 

Biträder vid årsmötet.

 

Mötet

Påbörjas i Januari, redovisas på årsmötet i mars

 

 

 

Administrativ Sportchef

Övergripande ansvarig för administration med operativa sportchefer samt sektioner utan sportchef.

 

Vad

Var

När

 

Medverkar i utvecklings-/verksamhetsplaner, planerar, samordnar och följer upp verksamhetens mål och budget, (Kartlägger och analyserar marknaden, ger förslag till långsiktiga mål samt budget tillsammans med styrelsen och kanslichef)

 

Möte fysiskt eller Teams. Kallelse i SportAdmin

Start november klart i januari

 

Tillsammans med kanslichef arbetar för sektionsöverskridande samverkan och verkar för föreningskulturen, visionen och strategin i föreningen. Håller i sportchefs samordningen (sportchefsmöten)

 

Möte fysiskt eller Teams. Kallelse i SportAdmin

Minst kvartalsvis

 

Anmälan av tävlings lag, licensiering av utövare och övriga administrativa uppdrag i förbundssystemen med ingångsvärden från idrotterna

 

Möte fysiskt eller Teams. Kallelse i SportAdmin

Jan-Mars (sommar) Maj-Sept. (vinter)

 

Bokningsprocess anmälan / planläggning / taxeringssystem med kommunen

 

Möte fysiskt eller Teams. Kommunportalen

Jan-Mars (sommar) Maj-Sept. (vinter)

 

Materialhanteringens centrala delar där idrotterna är överens om att hanteringen är likvärdig (Ledarkläder och ev. matchkläder, process pågår)

 

Möte fysiskt eller Teams. Beställning hos leverantör

Dec-Feb (sommar) Apr-Aug. (vinter)

 

Utbildningsplan (rödtråd samt ledarpärm) för supporter/utövare/ledare/anställda tillsammans med idrotterna

 

Planer presenteras på hemsida.

Läggs ut i januari

 

Föreningsgemensamma delar ex. fördjupningsföreläsningar. EIK 1, EIK 2 osv.

 

Planer presenteras på hemsida.

Läggs ut i januari

 

Kontaktperson mot sektioner utan anställda sportchefer

 

Möte fysiskt eller Teams. Kallelse i SportAdmin

Vid behov halvårsvis

 

Biträda vid administrationen träningsgrupper tillsamman med idrotterna

 

SportAdmin

Vid behov halvårsvis

 

Biträda vid utveckling och uppföljning av supporter/utövare/ledare/anställda

 

SportAdmin

Vid behov halvårsvis

 

Biträder i domar/funktionärs/café planering

 

SportAdmin och förbundssystem

Vid behov

 

Kanslichef tillförfogande, innehar uppgifter på bank och vissa fullmakter likt kanslichef

 

Bank, SportAdmin och i möten

Vid behov

Förväntad profil, egenskaper och kunskaper på Kanslichef och Administrativ sportchef: 

Strukturerad, positiv ledare tydligt holistiskt ledarskap, engagerad empatisk samt vara ett gott föredöme.

Stå upp för föreningen, vara engagerad och driven i alla idrotter.

Tålamod, vara lyhörd, ha empati och vara beredd på att ta obekväma samtal.

Kommunikativ med social kompetens. Ha god förmåga i förhandling och vara en problemlösare.

Kunskaper om verksamhetsledning (indirekt och direkt ledning), förvaltning, HR, ekonomi, kommunal verksamhet, ideellsektor och förbunds verksamhet.

Mycket goda kunskaper i barnrättsperspektivet och barnkonventionen, ha mycket god kunskap om föreningens centrala administrativa verktyg, om idrotternas sportsliga administrativa verktyg, om idrotternas verksamhetsplanering, ha god kunskap i föreningens ekonomiska rutiner, ha god kunskap om Ekerö kommuns Idrottspoliska program.

 

Ansvarig för kommunikation (Löses av Kanslichefen 2022)

 

Vad

Var

När

 

Ansvar för föreningssidorna på föreningens webbsida.

 

SportAdmin

Vid behov

 

Kommunikation till medlemmar och intressenter vid behov 

 

SportAdmin

Vid behov

 

Trycksaksproduktion gällande föreningen 

 

Med Leverantör

Vid behov

 

Ansvar för sektionssidorna och förenings sidan på föreningens webbsida (framsidan i SportAdmin).

 

SportAdmin

Vid behov

 

Bidra med innehåll från sektionen till föreningens månadsbrev till medlemmar. 

 

SportAdmin, Sway

Vid behov, minst kvartalsvis

 

Stöd för Sportchef, om sådan är anställd, i informations- och kommunikationsspecifika frågor. 

 

SportAdmin

Vid behov

 

Samverkar med motsvarande ledamot i Föreningsstyrelsen och stödjer denne i sitt arbete om så krävs.

 

SportAdmin, Sway

Vid behov

 

Ansvarar för intern- och externkommunikation utvecklas så att kanalerna mellan/inom föreningen ger effekt och fungerar (exempelvis mellan styrelser, kansli, medlemmar, träningsgrupper, kommun, näringsliv, samhället, skolorna m.m.).

 

SportAdmin, Sway, Facebook

Vid behov

 

 

Material/Logistik ansvarig (Löses av Administrativ Sportschef 2022)

 

Vad

Var

När

 

Ansvarar för att centrala beställningar sker sektionsvis med leverantör

 

Möte fysiskt eller Teams. Beställning hos leverantör

Dec-Feb (sommar) Apr-Aug. (vinter)

 

Ansvarar för att materialbidrag fördelas till materialansvariga i träningsgrupperna

Möte fysiskt

Innan säsongstart

 

Ansvarar för att stötta materialansvariga, håller ett sektions materialmöte per år

 

Möte fysiskt eller Teams.

Feb-Mars (sommar) Aug.-Sep. (vinter)

 

 

Medlemsansvarig (Löses av Kanslichefen 2021)

 

Vad

Var

När

 

Medlemsregisters ansvarig, dess grupper i administrativa systemet (Sportadmin)

Introduktions ansvarig så att all känner sig välkomna i gemenskapen intill träningsgruppen

 

SportAdmin

Vid behov

 

Biträder Kanslichefen i Utträden så att alla känner sig välkomna tillbaka i gemenskapen

 

SportAdmin

Vid behov

 

 

Sportchef

Se separat arbetsbeskrivning mellan sektionsstyrelse och sportchef. Uppdraget ska fördelas mellan sektionsstyrelse och sportchefen.

Exempel sportchefs uppdrag:

Kvalitetssäkrar verksamheten i idrotten, leds inom ramen för kansliet och rapporterar i kansliet samt till idrottens ordförande. Ansvarar för träningsgrupperna och utvecklar dess utövare genom ledarna (främst tränarna). Innan säsong ansvarar för planering och förberedelser, under säsong ansvarar för uppföljning och stöd (kvällar och helger då träningsgrupperna är aktiva) samt efter säsong ansvarar för utvärdering och planering inför kommande säsong.

 

Vad

Var

När

 

Medverkar i utvecklings-/verksamhetsplaner. Samordnar och följer upp verksamhetens sportsliga mål (Ger förslag till långsiktiga mål till idrottsstyrelsen). 

Möte fysiskt eller Teams. Kallelse i SportAdmin

Start november klart i januari

 

Budget tilldelas av idrottsstyrelsen/kommittén/föreningsstyrelsen. 

 

Möte fysiskt eller Teams. Kallelse i SportAdmin

klart i januari

 

Rapporterar till idrottsstyrelsen /kommittén resultat av verksamhetsplaner, idrottsinstruktionen, organisation och ekonomiskt utfall av budget eller i övrigt vad idrottsstyrelsen/kommittén vill följa upp i verksamheten enl. plan. 

 

I idrottens möten (fysiskt eller Teams) samt i samordningsmöten

Minst 1/gång i kvartalet

 

Ansvarar för idrottsinstruktionen (spelar- och ledare- utbildningsplan) som svarar på vem, vad, var samt när vi tränar och tävlar samt hänvisar till hur vi ska träna/tävla (Sportsliga mål, tränings och matchmängd, samverkan, rotationsträning, cup/camp) 

I tränarmöten, blockmöten. (fysiskt eller Teams)

Senast 1 månad innan tävling-säsong

 

Ansvarar för att följa upp idrottens träningsgrupper och organisation på ett funktionellt sätt enligt instruktion. Ansvarar för att utbildningen av aktiva utövare utförs och följs enligt idrottsinstruktionen. 

I tränarmöten, blockmöten. (fysiskt eller Teams)

Senast 1 månad innan tävling-säsong

 

Rekryterar och tillsätter arvoderade tränare, ledare och vid behov konsulter (exempelvis målvaktstränare). 

I tränarmöten. (fysiskt eller Teams)

Senast 4 månad innan tävling-säsong

 

Ansvarar för event så som idrottsskolan, tränarträffar, förbundsutbildningar (med stöd av kansliet), beviljar/planerar cuper, beviljar/planerar träningsläger/camper. 

I tränarmöten, blockmöten. (fysiskt eller Teams)

Senast 1 månad innan tävling-säsong

 

Ansvarar med stöd av kansliet för att introduktion, organisation och uppstart av nya träningsgrupper från idrottsskolan. 

I tränarmöten, blockmöten. (fysiskt eller Teams)

Senast 1 månad innan tävling-säsong

 

Ansvarar med stöd av kansliet för att administration av idrottens löpande tävlingsverksamhet fungerar enligt plan utifrån förbundets regelverk inklusive licensiering av spelare, anmälan lag, dispenser, disciplinärenden. 

I tränarmöten, blockmöten. (fysiskt eller Teams)

Vid behov löpande

 

Stödjer kansliet med kommunfrågor som rör idrottens verksamhet, halltilldelning, idrottsytor, material på idrottsytor, tillträde, skolsamverkan och ev. ytterligare samhällsengagemang. 

I tränarmöten. (fysiskt eller Teams)

Senast 4 månad innan tävling-säsong

 

Bistår i materialhantering, beställningar från träningsgrupperna, bistår seniorlagen i deras materialbeställningar, är med i processer avseende utveckling/förändring av materialprofil och –policy, bistår på utprovningsdagar, bistår material till sponsrade spelare, möten med leverantörer. 

I tränarmöten. (fysiskt eller Teams)

Senast 4 månad innan tävling-säsong

Förväntad profil, egenskaper och kunskaper på en Sportchef:  

En engagerad ledare med förmågan att entusiasmera.  

Strukturerad, tydlig, pålitlig och vara ett gott föredöme enl. värdegrunden.  

Behöver vara rak, pedagogisk och snabb i kommunikationen. 

Social kompetens med vilja att skapa kontaktnät.  

Ha god förmåga i förhandling och vara en samarbetsvillig problemlösare. 

 

Goda kunskaper om verksamhetsledning (indirekt och direkt ledning) inom ramen för ideell idrott, samverkan, kommunal verksamhet och förbundsverksamhet (Idrottskansli). 

Goda kunskaper i barnrättsperspektivet och Barnkonventionen. 

Goda kunskaper om både träningsytor och träning/matchning.  

Kunskap och färdighet i att utbilda tränare/ledare och ge konstruktiv positiv feedback. 

Kunskaper i föreningsadministrativa system (Sportadmin, specialidrottsförbund, Office 365 och Idrottonline) 

Insatt i idrotternas verksamhetsplanering och om egna idrottens sportsliga förutsättningar. Kunskap i föreningens ekonomiska rutiner.

Kunskap om Ekerö kommuns Idrottspoliska program. 

 

Träningsgruppen*

Sporten och Träningsgrupperna är kärnverksamheten i Ekerö IK.

Det innebär att ALLT som görs i föreningen SKALL ha ett syfte att främja träningsgrupperna.

Behoven, kraven och förutsättningarna avgör för hur stor träningsgruppens organisation behöver vara. ”Ingen klarar att göra allt, men alla klarar att göra lite”.

Det första som behöver definieras är Manager/Lagledare som tillser att de andra rollerna fylls upp. Det första som brukar tillsättas är en Huvudtränare, tillsätts inget annan så visar erfarenheten att denna blir den första som slutar/”bränner ut sig”.

 

Alla träningsgrupper kommer att ledas olika. För att göra mer rätt än fel så ska träningsgrupperna:

 1. Utvärdera föregående år och ta med ingångsvärden för att förbättra kommande säsongs plan.
 2. Grovplanera kommande säsongs plan. Organisation, kalender och inventera truppen/utövarna ”Vad vill Ni göra och vad vill Ni kunna nästa säsong?”.
 3. Tilldelas Yta, Material, Serier (resurser) från föreningen. Träningstider=ytor, Material= för träning och tävling till låns från föreningen, tilldelning av tävlingsdag i förbund serier och övriga behov.
 4. Idrottens (sektionens) verksamhetsplan, kalender och instruktioner för året som berör vår träningsgrupp. Vilka mål har vi som vi ska vara delaktiga i år samt instruktion på hur vi tränar och tävlar i vår idrott.
 5. Försäsong med detaljplanering ”Vad kan vi göra?”, sätta kalender ”När gör vi det och vem är ansvarig?”, utövarna ska godkänna planen dvs ”ÄR alla med på mål och krav i ÅR?”, delge verksamhetsplanen (ledare/utövare/supportar ska vara delaktiga i vad som händer under året), engagera supportrar ”Kan Ni bidra med följande…?”, ledarutbildning, träning, läger m.m. Syftar till att förbereda gruppen inför säsongstart.
 1. Tävling-/Träningssäsong genomförs med hela träningsgruppen enl. verksamhetsplanen. Uppföljning i halvtid.

Rollbeskrivningar:

Alla ledare skall följa Värdegrunden, Stadgarna samt föreningsinstruktionen.

Alla ledare skall gå EIK 1an och lära sina utövare att leva efter värdgrunden efter 10års ålder.

 

Manager/Lagledare, huvudansvarig träningsgruppen

 

Vad

Var

När

 

att ledarrollerna, utifrån aktuell EIK Organisationsmodell, är tillsatta och är väl fungerande. Spelarna är utgångspunkten för kansliets licensiering, betalning m.m.

SportAdmin

Innan säsongsstart

 

att kunna representera träningsgruppen och vid behov föra träningsgruppens talan

Vid behov

Vid behov

 

att sammankalla till årlig säsongsplanering för träningsgruppen ledare

Möte

Minst 1-2 månader innan säsongen

 

att inhämta utövarnas mål för att kunna och vilja genomföra under året

Möte el. formulär

Minst 1-2 månader innan säsongen

 

att tillsammans med Sportsligt ansvarig i idrotten kalla till Planeringsmöte

Ledarmöte/ Blockmöte

Minst 2 månader innan säsongen

 

att efter Planeringsmöte, se till att träningsgruppens årliga Verksamhetsplan färdigställs och delges

 Att ett lagt upp den på Er hemsida under fliken Dokument eller fyll i forms länken och svara på frågor om Er plan för säsongen i syfte att kunna samordna föreningen: https://www.ekeroik.se/sida/?ID=347106

 

SportAdmin/Hemsidan

Minst 1 månad innan säsongen

 

Att Ni en verksamhetsplan (plan) som träningsgruppen är medveten om (ledare-spelare-supporters/föräldrar).

Informations möte

Innan säsongen

 

att utvärdera säsongen enl. verksamhetsplanen

Möte

Minst 1-2 månader efter säsongen

Kompetens/Profil:

Projektledning, Teambuilding, Målsättning, Måluppföljning, Rekrytering

Strukturerad, ordningsam, lyssnare, engagerad

 

Webb- och Kommunikationsansvarig

 

Vad

Var

När

 

att medverka till att kommunikation är funktionell gentemot gruppen

Mail/Sportadmin/FB/ WhatsUp

Vid behov

 

att kontinuerligt få in material som gör gruppens SportAdminsida ”levande”

Hemsidan

Vid aktivitet

Kompetens/Profil:

Hemsida, media,

Ordningsam

 

Huvudtränare, sportsligt huvudansvarig träningsgruppen

 

Vad

Var

När

 

att det finns en sportslig säsongsplanering för träningsgruppen som utgår från EIK Tränings-och Tävlingsriktlinjer/direktiv

Att Ni tittat på hemsida och idrottens startsida/Dokument/ för vägledning om vad Ni ska träna på i Er årskull.

Att Ni plantider och nyttjar tiderna med så stor grupp som möjligt (minst 15 aktiva). Om inte lämna åter tider eller slå ihop träningarna med yngre/äldre eller i sida.

SportAdmin/Hemsidan

Minst 1 månad innan säsongen

 

att det finns en tydlig träningsplanering inför varje träningsaktivitet

Att Ni lagt upp träningarna/tävlingarna i SportAdmin samt har klart rutiner för att närvarorapportera direkt (ex. i Appen)

Överenskommet bland tränarna, med stöd ifrån idrotten

innan säsongen

 

att det finns en tydlig tävlingsplanering inför varje matchaktivitet

Att vid behov gjort matchflyttar innan utsatt slutdatum, fått godkänt av kansliet eller idrotten om extra kostnader.

Överenskommet bland tränarna, med stöd ifrån idrotten

innan säsongen

 

att tillsammans med tränare leda träningar, utifrån träningsplaneringen

Överenskommet bland tränarna, med stöd ifrån idrotten

innan säsongen

 

att coaching av tävling delegeras och utförs av tränare, utifrån tävlingsplaneringen

Att Ni loggat in i förbundets idrottssytem och kontrollerat Era uppgifter (FOGIS, IBIS osv.).

Att Ni har klart för Er vad Ni behöver göra för domare som dömmer Era matcher (välkomnande, attestering m.m.).

Överenskommet bland tränarna, med stöd ifrån idrotten

innan säsongen

 

Att Ni ber om hjälp så vi på kansliet kan stötta Er.

Vid behov

Vid behov

 

Tränare/mv-/fys-tränare

 

Vad

Var

När

 

att hjälpa till med säsongsplanering

att hjälpa till med träningsplaneringen att tillsammans med tränare leda träningar, utifrån träningsplaneringen

Möte

Minst 1-2 månader innan säsongen

 

att coacha matcher, utifrån tävlingsplaneringen

 

 

 

att 2-4 träningstillfällen under året, planera och vara huvudansvarig för målvaktsträning/fysträningen för hela träningsgruppen

På idrottsytan

Hela säsongen

Förväntad profil, egenskaper och kunskaper på en Tränare: 

Fair play och förmåga att kunna leda från ett utvecklingsperspektiv. Ödmjuk, tålmodig, lyhörd ledare som kan ge energi och motivera.

En vilja att bidra till alla i förening behövs, förmåga till samverkan och att vara lösningsorienterad.

Bra med kunskap i pedagogik (grundläggande kunskap om sin idrotts tränarpedagogik) och i idrotten som utbildas på (ex fotbollens "Spela, Lek och Lär” regelkunskap, kunskap om ev. olika spelformer).

 

Materialansvarig

 

Vad

Var

När

 

att vara väl insatt i Ekerö IK materialprofil samt vara utövarnas stöd i ordning och reda utanför planen samt kunna skadehantering/sjukvård.

Att Ni har utrustning för Matcher, matchställ så det räcker till matcherna. Att Ni bollar, västar, sjukvårdsutrustning, målvaktsutrustning så Ni kan träna/tävla.

Materialmöte /Hemsida

Innan säsongen

 

att göra inventering och beställning av gruppens gemensamma material (bollar, västar, koner, tränaroveraller, sjukvårdutrustning), central beställning därefter inköp från träningsgruppens materialbidrag (MB).

Att Ni inventerar vid behov och är beredd att redovisa materialet för kansliet eller idrotten.

I materialväskan eller materialförrådet

Innan säsongen och efter

 

att vägleda tillsammans med kansliet i vilket material varje spelare bör skaffa, klubbprofilen finns via föreningens leverantör (Stadium, Klubbhuset, Zone, Adidas m.m.).

Materialmöte /Hemsida

Innan säsongen

 

Att Ni har ordning i förråd och i omklädningsrum.

I aktiviteten

Under säsongen

Kompetens/Profil: 

Ordningsam, strukturerad, lagerhantering

 

Kassör

 

Vad

Var

När

 

att kunna redovisa intäkter och kostnader för träningsgruppen

Hemsidan mall som mailas till ekonomi@ekeroik.se

Senast i januari (7/1)

 

att inneha teckningsrätt för gruppens lagkassa

Swedbank

När Ni behöver lagkassa

Kompetens/Profil:

Ekonomi, budget, föra bok

Ordningsam

 

Sponsor/marknads ansvarig

 

Vad

Var

När

 

att tillsammans med Manager vara insatt i Ekerö IK sponsorpolicy och utifrån träningsgruppens nätverk få in sponsorer

Hemsidan/förenings-instruktionen

Vid behov

 

att driva lagförsäljningar

Vid behov

Vid behov

Kompetens/Profil: 

Säljare

 

Funktionär-/Caféansvarig

 

Vad

Var

När

 

planerar och fördelar ansvar för att kunna genomföra tävlingar enl. förbundens krav på funktionärer.

Mail/Möte

Innan säsongen

 

att tillsammans med Föreningens caféansvariga upprätta scheman för när gruppens medlemmar ska bemanna cafét, ett pass per seriesäsong och familj/idrott (4 timmar)

Mail/Möte

Innan säsongen el. innan passen

 

att utifrån föreningens anvisningar få ut information om arbetsuppgifter och ansvar vid cafébemanning till gruppens medlemmar

Mail/Möte

Innan säsongen

 

att tillsammans med föreningens centralt caféansvariga följa upp hur bemanningsschemat följts

 

 

 

att delta på 1-2 Cafémöten per kalenderår, kallelser mailas ut av Ekerö IK kansli

I ledarmöten. (fysiskt eller Teams)

Senast 1 månad innan tävling-säsong

 

Kompetens/Profil:

Schemaläggare

 

Utövare i Träningsgruppen*

Följa värdegrunden utifrån Önskvärda beteenden från 10års ålder.

Lära sig kost och sömn från 11års ålder.

Lära sig att fungera i en roll i en grupp mot ett visst mål från 14års ålder.

 

Supporter/Förälder*

Supporter/Förälder behöver stötta föreningens utövare i att utöva värdegrunden.

Supporter och/eller förälder är avgörande för utövarens motivation och utveckling i föreningen. För utövarens bästa utveckling så leder och instruerar dem som är utsedda ledare och definierad har en roll.

Supporter och/eller förälder är indirekt delaktig i ledarskapet ibland utan att vara medlem. Vi behöver tillsammans skydda föreningens verksamhet, ändamål, intressen och värdegrund. Om vi alla tillsammans agerar i syfte att skydda medlemmar och ledare så blir vi en starkare förening.

Roll som supporter.

Supportrarnas huvuduppgift i föreningen är att supporta utövarna och ledarna att nå målen.

Exempel på uppgifter vid föräldrar/supportermedverkan:

 • Berömma Utövare och Ledare.
 • Fungera som matchfunktionärer och sköta sekretariat vid matcher.
 • Bemanna caféet på lagets cafédagar.
 • Medverka till att finna sponsorer och stöd till verksamheten.
 • Andra aktiviteter i syfte att stärka ekonomin.
 • Hjälpa till med att skjutsa spelare till träningar och matcher.
 • Vara de som stöttar verksamheten & de aktiva.

Fördjupning: https://www.barnensidrott.se/

 
JUST NU
Ekerö IK Sponsorer