Ekerö IK
Ishockey
EIK Ishockey Styrelse

Styrelse Ishockey

Jakob Horn                              Ordförande                      jakob.horn@gmail.com

Fredrik Sirberg                         Styrelseledamot             fredrik.sirberg@byggnads.se       

Johan Bark                               Styrelseledamot             johan.h.bark@hotmail.com

Madeleine Mjöberg                 Styrelseledamot             madeleine.mjoberg@gmail.com       

Richard Billter                          Styrelseledamot             richard@billter.se                                                         

Thomas Larsson                     Styrelseledamot             thomas.m.larsson@telia.com
Kommande aktiviteter
Nyheter från sektionen
Det finns inga nyheter..
Nyheter från föreningen