ANMÄL DIG HÄR!
Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Ekerö IK
- En del av vår aktiva vardag

Policy

Syfte och bakgrund

Ekerö IK prioriterar breddverksamhet som ska erbjuda möjlighet för alla barn och ungdomar som så önskar att deltaga.
Tidig specialisering och resultathets ska undvikas.
Denna policy gäller alla Ekerö IK:s sektioner. Den är i första hand ämnad att fungera som stöd för alla våra ledare.


Förhållningsregler

Ekerö IK:s huvudstyrelse, sektionsstyrelse och ledare är införstådda med och skyldiga att

 • bidra till att våra aktiva, om de så önskar, kan delta i flera aktiviteter/idrotter såväl inom som utanför den egna klubben,
 • verka för att de aktiva i möjligaste mån fullföljer påbörjad säsong i en aktivitet även om man inte är ledare för den aktiviteten samt,
 • samråda och samplanera med ledare för andra aktiviteter än den egna för att undvika att kollisioner och konflikter uppstår.

Säsongen avgör vilken aktivitet som ska prioriteras vid ett visst tillfälle. Till "säsongen" räknas den period då ordinarie förbundsserier/tävlingar eller samlingar för distrikts-, regions- eller landslag pågår/arrangeras.


Om kollisioner/konflikter mellan olika aktiviteter ändå uppstår ska de alltid hanteras genom öppen och tydlig dialog mellan berörda för att åstadkomma en lösning i samförstånd.
Kan man inte komma överens är det aktuella ledarens skyldighet att utan dröjsmål ta upp frågan med sina sektionsstyrelser och om inte heller dessa kan komma överens överlämna frågan till huvudstyrelsen.


Ekerö IK Huvudstyrelse

 

Ekerö IK Badmintonstyrelse                                         

Ekerö IK Bordtennisstyrelse

Ekerö IK Fotbollsstyrelse                                             
Ekerö IK Innebandystyrelse

Ekerö IK Ishockeystyrelse       

Ekerö IK Bågskyttestyrelse       Policyn i sin helhet:


Mål för föreningen:  Föreningspolicyn sammanfattar verksamhetens aktuella regler som alla aktörer i Ekerö IK ska efterleva.

 

Förväntad process: Kansliet reviderar årligen med sanktionering hos styrelsen, efter revidering så publiceras Föreningspolicyn. Kansliet säkerställer hela organisationens inlärande av Föreningspolicyn samt följer upp efterlevnad av den, med hjälp av disciplinrutinerna. http://www.ekeroik.se/201283

 

Övergripande syfte: Att Ekerö IK skall kunna efterleva sina antagna policys, TYDLIGHET.

 

Följande policys är aktuella 2019:

http://www.rf.se/Undermeny/Dokumentbank/Policies/

Titel

Uppladdad

Filtyp

Storlek

ANDT-policy

2016-06-07

PDF

2 MB

Bildpublicering på personer i idrottsmiljöer

2016-06-07

PDF

605 KB

Frageformular hjartkontroll

2016-06-07

PDF

847 KB

Idrott hela livet - strategisk plan för idrottsrörelsens folkhälsoarbete

2016-06-07

PDF

478 KB

Klimat- och miljöpolicy

2016-06-07

PDF

550 KB

Kostpolicy

2016-06-07

PDF

4 MB

Kostrekommendation till elitidrottare

2016-06-07

PDF

114 KB

Plötsliga dödsfall i samband med idrottsutövning

2016-06-07

PDF

1 MB

Plötsliga dödsfall i samband med idrottsutövning bilaga

2016-06-07

PDF

932 KB

Policy Matchfixing

2016-06-07

PDF

908 KB

Policy mot sexuella övergrepp inom idrotten

2016-06-07

PDF

427 KB

Policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier

2016-06-07

PDF

537 KB

Strategi för internationellt arbete

2016-06-07

PDF

2 MB

Strategisk plan för idrottens samverkan med skolan

2016-06-07

PDF

352 KB

Säker mat i idrottsrörelsen

2016-06-07

PDF

4 MB

Trafikpolicy

2016-06-07

PDF

253 KB

 

Ekerö IK:s egna antagna policys finns under www.ekeroik.se Sportsligverksamhet:

EIK värdegrund, 

EIK Föreningspolicy

Andra antagna policys:

Idrottsbrevet, http://www.idrottsbrevet.se/

 

Mål för ledare: 

Ledarpolicyn skall följas av alla ledare i verksamheten.

Föreningen Ekerö IK skall efterleva vår värdegrund samt kunna påvisa att vi följer idrottssveriges krav på oss som förening.

 

Förväntningen:

Manager intygar att ledarna kan policyn inför start av varje säsong (Vinteridrotter i september och Sommaridrotter i februari).

Efterlevs inte policyn ska ärendet hanteras enligt Ekerö IK:s disciplinrutin. http://www.ekeroik.se/201283

 

Syftet:

Att Ekerö IK skall efterleva sina antagna policys, TYDLIGHET.

-          Kunna, förstå, förmedla och efterleva Ekerö IK:s värdegrund. http://www.sportadmin.se/189601

-          Kunna, förstå, förmedla och följa upp vår specifika Supporterpolicy och vår specifika Utövarpolicy.

-          Känna till och söka information för att efterleva Föreningspolicyn.

-          Kunna följa idrottsbrevets riktlinjer som Ekerö IK står bakom. http://www.idrottsbrevet.se/idrottsbrevet/

 

Ledaren ska gå in och genomföra Supporterpolicyn.

Ledaren ska läsa in Utövarpolicyn i syfte att kunna lära ut den.

Ledaren ska genomföra utbildningen EIK 1 (om ledarskap i Ekerö IK och Ekerö IKs värdegrund).

 

Som ledare ska man årligen:

§ lämna in registerutdrag https://polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag/belastningsregistret-ovrigt-arbete-barn/

§ genomgå utbildning och lämna in påskrivet ”idrottsbrev” i samband med EIK 1.

 

Jag som ledare i Ekerö IK har förstått innebörden av att vara ledare och kommer följa ovan policy för Ekerö IK:s bästa.

 

 

 


 

Mål för utövare:  

Utövarpolicy lärs ut under det gröna blocket mellan 5 år till 8 år (Gröna blocket).

Alla över 8 år i föreningen Ekerö IK skall kunna efterleva policyn.

Värdegrunden ska börja läras ut i Blått block (9-12 år).

 

Förväntningen:

Manager intygar att träningsgruppen (spelare, ledare, supporters) kan policyn vid övergång till Blått block.

Efterlevs inte policyn ska ärendet hanteras enligt Ekerö IK:s disciplinrutin.

 

Syftet:

Utövare, ledare, supporters och andra representanter inom Ekerö IK skall vara ett bra föredöme.

 

Glädje genom att:

•       Jag är snäll, är en god kamrat och uppmuntrar mina medtävlare.

•       Vi ska göra så att glädjen alltid finns med oss, i med- och motgångar.

•       Vi tackar motståndaren efter tävlingen.

•       Vi tackar domaren efter tävlingen.

 

Gemenskap genom att:

•       Alla får vara med utifrån den man är.

•       Vi lyssnar på ledarna.

•       Vi tar gemensamt ansvar för allas utveckling, alla utövare i gruppen ska kunna utvecklas från sin nivå i sin takt (”Tänk inte bara på din egen utveckling, fundera också på hur du kan bidra till att göra din medutövare bättre”).

 

Trygghet genom att:

•       Jag är hänsynsfull och hjälpsam.

•       Vi ställer upp för varandra.

•       Vi använder ett ”språk” som är inkluderande där alla trivs och känner gemenskap, exempelvis är det ”nolltollerenas” mot köns- och skällsord.

•       Jag deltar aktivt i inlärandet; frågar om jag inte förstår, hjälper mina medutövare att förstå om det behövs, ger tränaren feedback på min upplevelse

•       Vi tävlar utan att kränka motståndaren, exempelvis s.k.”traschtalk” är inte acceptabelt.

•       Vi tävlar utan att kommentera domarens utförande, ”samtal” med domare under tävling startas i regel på domarens initiativ

 

Respekt genom att:

•       Jag har mitt fokus på träningen, från samlingen före till träningens slut (under den tiden är det inte tillåtet att aktivt använda mobiltelefon). Jag lyssnar aktivt på tränaren.

•       Vid deltagenade i flera idrotter ska utövaren; ha en aktiv dialog med tränarna i de olika idrotterna för att alla ”parter” ska veta hur det påverkar deltagandet, prioritera tävling i lagidrotternas seriespel när utövarens idrotter ”krockar” (för att kunna fullfölja seriespel för anmälda lag).

•       All frånvaro från träning ska meddelas, så snart man kan.

•       Vi hejar på våra utövare. Vi respekterar motståndarna som en del av tävlingen, med lika rätt till positiva upplevelser i tävlingsmomentet som oss.

•       Vi är sportsliga och står för ”fair play”, exempelvis ”filmning” är inte acceptabelt. Vi följer och upprätthåller tävlingsreglerna

•       Vi respekterar och är sportsliga mot domarens roll och utförande. Vi tävlar utan att försöka påverka domarens utförande, under tävling gäller alltid domarens tolkning av tävlingsreglerna även om denne i enskilda situationer har strikt fel.

 

Ansvar genom att:

•       Jag tar ansvar för min utveckling, skola/arbetsliv, fritid ska fungera med mitt idrottande.

•       Kallelse till tävling ska alltid besvaras, om man svarat ”Ja” och inte kan delta ska frånvaro meddelas så snart man kan.

•       Jag har fokus på tävlingen, från samlingen före till tävlingens slut (under den tiden är det inte tillåtet att aktivt använda mobiltelefon).

•       Jag följer givna tävlingsinstruktioner.

•       Alla som representanter Ekerö IK uppträder som bra föredömen enligt våra policys.

 

 

Blått block: Läs och förstå Ekerö IK:s Värdegrund i syfte att förstå vad vår förening är:

http://www.sportadmin.se/189601

 

Jag som utövare i Ekerö IK har förstått innebörden av att vara utövare och kommer följa ovan policy för Ekerö IK:s bästa.

 


Mål för supporter: 

Supporterpolicyn skall följas av alla supporters (målsmän i första hand och i andra hand alla som följer Ekerö IK:s verksamhet) i verksamheten.

Föreningen Ekerö IK skall kunna efterleva värdegrunden samt kunna påvisa att vi följer idrottssveriges krav på oss som förening.

 

Förväntningen:

Supporten kan gå in på www.ekeroik.se och godkänna supporterpolicyn.

 

Syftet:

Att Ekerö IK skall kunna efterleva sina antagna policys, TYDLIGHET.

Att supporter skall stödja utövarna till ett livslångt idrottande.

Läs och förstå Ekerö IK:s Värdegrund i syfte att förstå vad vår förening är:

http://www.sportadmin.se/189601

Som supporter är jag en del av utövarnas aktiviteter

 

Glädje genom att:

•       Jag förstår min roll som supporter, där jag vid tävling respekterar motståndarna och deras lika rätt till positiva upplevelser i tävlingsmomentet som oss.

•       Vi ska göra så att glädjen alltid finns med oss, i med- och motgångar.

 

Gemenskap genom att:

•       Alla får vara med utifrån den man är.

•       Vi ställer upp för varandra.

•       Vi tar gemensamt ansvar för allas utveckling, alla utövare i gruppen ska kunna utvecklas från sin nivå i sin takt (”Tänk inte bara på din egen utveckling, fundera också på hur du kan bidra till att göra din medutövare bättre”).

 

Trygghet genom att:

•       Alla som vill vara supporter i Ekerö IK ska stötta och uppmuntra utövarnas aktiviteter.

•       Vi använder ett ”språk” som är inkluderande där alla trivs och känner gemenskap, exempelvis är det ”nolltollerenas” mot köns- och skällsord.

•       Vi lyssnar på ledarna.

 

Respekt genom att:

•       Jag förstår min roll som supporter, där jag respekterar och har förtroende för ledarnas roller i Ekerö IK.

•       Jag förstår min roll som supporter, där jag vid tävling respekterar domarens roll och utförande utan ”högljudda” kommentarer eller gester (oavsett vad jag tycker om domarens insats vid enskilda händelser i tävlingen).

 

Ansvar genom att:

•       Alla som representanter Ekerö IK uppträder som bra föredömen enligt våra policys.

 

Titta på och förstå innebörden av att supporta:

https://www.youtube.com/watch?v=gbPx7WOdiKM

https://www.youtube.com/watch?v=NsmAPdVOSas

Jag som supporter i Ekerö IK har förstått innebörden av att vara supporter och kommer främja ett livslångt idrottande.

Mål för kommunikation: 

Ekerö IK ser positivt på att ledare, anställda, förtroendevalda och medlemmar deltar på olika sätt i sociala medier, exempelvis genom att gilla och dela klubbens inlägg samt göra egna, privata, inlägg om klubben och idrottsfrågor. Sociala medier är digitala mötesplatser där användare kan bygga eget innehåll, exempelvis med text, bild och ljud, skapa kontakter och bilda nätverk med andra. Exempel på sociala medier är Facebook, YouTube, bloggar, diskussionsforum.

 

Förväntningen:

Alla ledare, anställda, förtroendevalda och medlemmar som använder sociala medier inom Ekerö IKs verksamhet ska följa policyn med de rekommendationer och riktlinjer denna innehåller.  När man gör inlägg och kommenterar på sidor eller grupper som kan förknippas med Ekerö IK, både offentliga sidor, och inofficiella sidor som kan förknippas med klubben, ska alltid klubbens riktlinjer följas. Om så inte sker så vidtas åtgärder enligt föreningens stadgar.

 

Syftet:

Den här policyn beskriver riktlinjer för samtliga ledare, anställda, förtroendevalda och medlemmar inom Ekerö IK samt dess sektioner gällande sociala medier. När ledare, anställda, förtroendevalda och medlemmar deltar i sociala medier på sin fritid bör man tänka på att ens beteende kan komma att påverka bilden av Ekerö IK och att man alltid är personligt ansvarig för det som publiceras. Därför rekommenderar vi att alla har kännedom om och följer klubbens riktlinjer.

 

Glädje genom att:

 • Sociala medier ger oss möjlighet att marknadsföra Ekerö IK, bygga vårt varumärke samt kommunicera och interagera med våra medlemmar, föräldrar och externa intressenter. Men de kan också innebära en risk genom att negativt innehåll snabbt kan få spridning utan möjlighet att stoppa och därigenom skada Ekerö IKs varumärke.

 

Gemenskap genom att:

 • Föreningens hållning är att huvudförening och sektioner har sidor/konton, däremot är rekommendationen att lag bör ha grupper snarare än egna sidor.
 • Det är endast klubben och dess sektioner som får öppna officiella konton/sidor.  Om ett lag har ett behov av egen grupp så ska denna vara stängd och lagets webbansvarige ansvarar för att gruppmedlemmar är kända utav laget samt att klubbens riktlinjer följs.

 

Trygghet genom att:

 • Kommentera aldrig någon nedsättande. Var alltid korrekt och använt sunt förnuft. Även om ditt svar är riktat till en viss person kommer det att läsas av många andra.
 • Debatter på sociala medier ska ha högt i tak, men personliga påhopp, mobbning, ryktesspridning, spekulationer eller annan medveten publicering av felaktig information ska inte förekomma. Om du upptäcker att så sker i Ekerö IKs namn, anmäls detta till Ekerö IKs kansli som vidtar det åtgärder som de anser nödvändiga.
 • Föreningen eller dess medlemmar ger sig inte oinbjudna in i andras trådar och försöker svara. Det är svårt att vinna över en motståndare i en argumentation på sociala medier.  Ibland kan till och med vara bäst att ignorera en åsikt och inte skänka den trovärdighet genom att svara.

Respekt genom att:

 • Visa respekt mot andra föreningars spelare och ledare samt domare.
 • Vid alla frågor och diskussioner som rör ren fakta hänvisa till Ekerö IK eller Ekerö IKs styrelse.
 • Beakta personuppgiftslagens, PUL, regler genom att vara noga med att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt. Detta innebär bland annat att inte publicera kränkande personuppgifter, att hålla uppsikt över besökares kommentarer för att upptäcka kränkande personuppgifter samt att ta bort kränkande personuppgifter.

 

Ansvar genom att:

 • Använd aldrig andras material, exempelvis bilder, utan tillåtelse. Ange källan och följ de upphovsrättsliga regler som gäller.
 • Var noga med vem och var du länkar till och visa tydligt att det är en extern länk. Tänk också på att en länk kan uppfattas som en rekommendation från Ekerö IK.
  Lös ev. problem offline. Med ett personligt samtal undviker du missförstånd.
 • Bilder får publiceras så länge bilden inte är kränkande. Vid fotografering och publicering av bilder på barn, så tänk på att både barnet och barnets vårdnadshavare bör få information om bildens publicering samt att bilden på inget sätt, med eller utan rubriker och texter, kan uppfattas som kränkande för barnet eller barnets vårdnadshavare. Detta gäller särskilt vid närbilder/porträttbilder på barn. Bilder tagna på håll och när personerna är oigenkännliga går det bra att publicera utan samtycke eller upplysning.
 • Ekerö IKs styrelse är ansvarig för att den sociala mediepolicyn är uppdaterad, finns tillgänglig på hemsidan samt är kommunicerad till ledare, anställda, förtroendevalda och medlemmar. Ekerö IK och respektive sektion ansvarar för publiceringen på officiella Ekerö IK och sektionskonton/sidor. Lagets webbansvarige ansvarar för att inlägg och diskussioner på lagets ev. egna konton följer klubbens policy.

 

Jag som utövar kommunikation i Ekerö IK:s namn har förstått innebörden av att kommunicera och kommer följa ovan policy för Ekerö IK:s bästa.

 

 
SPONSORER