ANMÄL DIG HÄR!
Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Ekerö IK
- En del av vår aktiva vardag

Stadgar För Ekerö Idrottsklubb

Stadgar För EKERÖ IDROTTSKLUBB


STIFTAD DEN 10 AUGUSTI 1921

ANTAGNA PÅ FÖRENINGENS ÅRSMÖTE DEN 9 DECEMBER 1992 med revision den 17 mars 1999, den 17 mars 2003, den 27 mars 2013 och den 9 jan 2020.


Organisationsnummer 815200-6642


EKERÖ IK:s MÅL OCH INRIKTNING

Ekerö IK vill erbjuda alla en möjlighet till organiserad idrott med utgångspunkt i Ekerö kommun. Allas uppdrag, ledare och andra engagerade inom Ekerö IK, är att bedriva en verksamhet som baseras på föreningens värdegrund. De idrottsliga målen är en viktig del av verksamheten, men de måste alltid utgå ifrån föreningens värdegrund och utvecklas i samklang med föreningens förutsättningar.

ORGANISATION

§1

Föreningens namn är Ekerö IK. Som förkortning av namnet används EIK.

§2

Föreningens hemort är Ekerö kommun i Stockholms län.

§3

Ekerö IK är en flersektionsförening som utgör en juridisk person med gemensam ekonomi. Föreningsstyrelsen är den högsta verkställande instansen med underliggande sektionsstyrelser. Om en klubbdirektör/kanslichef är anställd är denne chef och arbetsledare för anställda och övrig personal inom föreningen.

MEDLEMSKAP

§4

Medlem har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna samt rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter. Medlem skall följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av organ inom föreningen. Medlem har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

§5

Vid betalning av medlemsavgift erhålls medlemskap. Medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens intressen eller värdegrund. Beslut, varigenom ansökan om medlemskap avslås, skall fattas av Föreningsstyrelsen. l beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde enligt reglerna i Sveriges Riksidrottsförbunds (nedan kallad RF) stadgar.

Genom beslut på årsmöte kan person utses till hedersmedlem i föreningen. Föreningsstyrelsen nominerar hedersmedlemmar med skriftlig motivering. Årsmötet beslutar därefter i frågan. För att bli nominerad ska medlemmen uppfylla följande kriterier:

   - Medlem i föreningen

   - Minst 10 års ideellt arbete i föreningen eller en extraordinär insats som fått långsiktig avsevärd positiv påverkan på föreningen

   - Personen ska ha ett genuint intresse för hela föreningen

   - Personen ska vara en förebild för ungdomar

§6

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till kansliet och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Föreningsstyrelsen äger rätt att utesluta medlemmar som ej erlägger stadgade avgifter.

§7

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala stadgade avgifter till föreningen, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen eller verkat i strid med föreningens värdegrund. Beslut om uteslutning fattas av Föreningsstyrelsen. Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av Föreningsstyrelsen angiven tid (minst 14 dagar). l beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutne skall iaktta vid överklagande av beslutet. Detta skall inom tre dagar från dagen för beslutet avsändas till den uteslutne i betalt brev med posten eller på annat betryggande sätt. Beslut om uteslutning får överklagas av den uteslutne.

§8

Medlem skall betala den årliga medlemsavgift som bestäms av Årsmötet. Hedersmedlem är befriad från avgifter. Sektionsstyrelse äger rätt att fastställa aktivitetsavgift för inom sektionen idrottsutövande medlem.

§9

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de normer som är vedertagna inom idrottsrörelsen. Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning, om Föreningsstyrelsen eller relevant Sektionsstyrelse så beslutat. Om tävling eller uppvisning arrangeras utanför Sverige, skall också vederbörande specialförbund (nedan kallat SF) ge sitt samtycke. Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhänderha den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

FÖRENINGSSTYRELSEN

§10

Föreningens angelägenheter handhas av Föreningsstyrelsen. Den skall - inom ramen för RF:s och vederbörande SF:s och dess stadgar - verka för föreningens framåtskridande, samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger Föreningsstyrelsen särskilt att:

·       tillse att för föreningens bindande regler iakttas

·       verkställa av Årsmötet fattade beslut

·       planera, leda och fördela arbetet inom föreningen

·       ansvara för och förvalta föreningens medel

·       förbereda Årsmötet

§11

Föreningsstyrelsen består av ordförande och lägst 4 och högst 12 ledamöter, jämte lämpligt antal ersättare och adjungerade.

§12

Ordförande, styrelseledamöter och ersättare väljs av Årsmötet för en tid som beskrivs i § 27, bland föreningens röstberättigade medlemmar. Avgår vald styrelseledamot före mandattidens utgång inträder ersättare, vilken enligt den mellan ersättarna bestämda ordningen står i tur, som styrelseledamot för tiden till nästföljande årsmöte. Föreningsstyrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, ekonomiansvarig och övriga nödvändiga befattningar. Föreningsstyrelsen får kalla enskild person till adjungerad ledamot.

§13

Föreningens firma tecknas av Föreningsstyrelsen eller, om Föreningsstyrelsen så skriftligen beslutar, av ordföranden eller två namngivna ledamöter gemensamt eller två namngivna i förening. Dualitet gäller i föreningen. Klubbdirektören/Kanslichefen har fullmakt att fatta beslut och verkställa dessa inom ramen för löpande förvaltning. Vad som hör till den löpande förvaltningen fastställs skriftligt i instruktion. Den som genom delegation fått fullmakt att företräda föreningen ska återrapportera till styrelsen.

§14

Föreningsstyrelsen sammanträder när ordförande eller minst en ledamot kallat till sammanträde. Föreningsstyrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Sammanträde ska protokollföras. Avvikande mening ska antecknas i protokollet.

§15

Ordföranden leder Föreningsstyrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl föreningens stadgar som övriga för föreningen bindande regler och beslut följs. Har ordföranden förhinder träder vice ordföranden in i ordförandens ställe. l övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland Föreningsstyrelsens ledamöter enligt Föreningsstyrelsens bestämmande, varvid dock nedan angivna uppgifter bör ankomma på sekreterare och ekonomiansvarig.

Sekreterare:

·       att i samråd med ordföranden förbereda Föreningsstyrelsens sammanträden och föreningens möten

·       att föra protokoll över Föreningsstyrelsens sammanträden

·       att registrera och förvara skrivelser

·       att, om inte ordföranden eller Föreningsstyrelsen bestämmer annat, underteckna utgående skrivelser och förvara kopior av dessa

·       att årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen

Ekonomiansvarig:

·       att ansvara för att föreningens bokföring sker enligt vedertagna redovisningsprinciper och i enlighet med svensk lagstiftning

·       att leda föreningens ekonomistyrning

·       att ansvara för kontakter med föreningens revisorer

·       att utarbeta underlag för resultatbudget och kassaflöde

 RÄKENSKAPSÅR MM

§16

Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari - 31 december (kalenderår). Föreningsstyrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet till och med årsmötet påföljande år.

REVISION

§17

Revisorerna skall granska Föreningsstyrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste räkenskapsåret samt till Föreningsstyrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före Årsmötet. Föreningsstyrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsregister, övriga handlingar och datasystem, som revisorerna önskar ta del av, när helst de så begär, samt när det gäller revision av förvaltningen för det senaste räkenskapsåret senast en månad före årsmötet.

SEKTIONER

§18

Föreningen har för sin idrottsliga verksamhet sektioner för respektive idrott eller aktivitet. Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av Årsmötet eller av extra medlemsmöte som sammankallats för prövning av sådan fråga. Föreningsstyrelsen har rätt att godkänna bildande av ny sektion och utse styrelse i den nya sektionen fram till behandling vid följande årsmöte.

§19

Ledningen för varje sektion utövas av en sektionsstyrelse, bestående av ordförande och erforderligt antal ledamöter. Sektionsordförande och ledamöter väljs årligen bland röstberättigade medlemmar av föreningens Årsmöte. Ordförande för sektionsstyrelse bör om möjligt tillhöra Föreningsstyrelsen. Vad som stadgas för föreningens ordförande och Föreningsstyrelsen i §§ 14-15 gäller på motsvarande sätt även sektionsordförande och sektionsstyrelser.

§20

Föreningsstyrelsen skall, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, fastställa de befogenheter och skyldigheter som sektionsstyrelse har.

§21

Sektionsstyrelsen upprättar förslag till budget och verksamhetsplan för sektionen för nästföljande räkenskapsår. Budgeten och verksamhetsplanen inges till Föreningsstyrelsen för godkännande den tid som denna bestämmer. Föreningsstyrelsen gör de ändringar i budgeten och planen som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till föreningens skyldigheter, ekonomiska ställning eller väntad utveckling av den idrottsliga verksamheten.

VALBEREDNING

§22

Valberedningens ordförande leder dess förhandlingar. Har ordföranden förhinder träder valberedningens vice ordförande in i ordförandens ställe. l övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland valberedningens ledamöter enligt eget beslut, varvid dock nedan angivna uppgifter bör ankomma på ordförande.

Valberedningens ordförande:

att förbereda och kalla till valberedningens sammanträden och möten.

att leda arbetet med framtagandet av sektionernas kandidater till Förenings- och sektionsstyrelser samt revisorer.

att upprätthålla en kontinuerlig dialog med Föreningsstyrelsens ordförande och revisorer i syfte att inhämta information om vilka behov av kompetenser och resurser som föreligger inom Föreningens olika funktioner.

att årligen inför årsmötet upprätta förslag på ledamöter i enlighet med föreningens stadgar

FÖRENINGSMÖTEN

§23

Föreningens Årsmöte hålls senast i mars. Föreningsstyrelsen bestämmer tidpunkt och plats för mötet. Kallelse jämte dagordning för Årsmötet översänds till medlemmarna minst en månad före mötet eller kungöres inom samma tid genom anslag i klubblokalen samt på föreningens webbsida och anslagstavlor. Föreningsstyrelsen skall göra redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före Årsmötet.

§24

Såväl medlem som Sektionsstyrelse och Föreningsstyrelsen får avge motion med förslag att behandlas av årsmötet. Motion skall vara Föreningsstyrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet.

§25

Medlem som fyllt 12 år och i föreskriven ordning har betalat sina avgifter till föreningen samt hedersmedlem, har rösträtt på möte. Rösträtt får inte utövas med fullmakt. Medlem som inte har rösträtt, har yttranderätt och förslagsrätt.

§26

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§27

Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3. Fastställande av dagordningen.

4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.

5. Val av justerare tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

6. Föreningsstyrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över Föreningsstyrelsens förvaltning för det senaste räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för Föreningsstyrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av årsavgift.

10. Fastställande av budget för det kommande räkenskapsåret.

11. Val av

    a. Föreningsstyrelsens ordförande för en tid av 2 år

    b. Övriga ledamöter i Föreningsstyrelsen, för en tid av 1–2 år

    c. Ersättare i Föreningsstyrelsen med för dem fastställd turordning, för en tid av 1–2 år

    d. Sektionsordförande för en tid av 2 år

    e. Övriga ledamöter i Sektionsstyrelserna, för en tid av 1–2 år

    f. Två revisorer jämte ersättare, för en tid av 1 år (i detta val får inte Föreningsstyrelsens ledamöter och ej heller Sektionsstyrelsernas ledamöter delta).

    g. En ledamot i valberedningen per aktiv sektion för en tid av 1–2 år, av vilka en ordförande och en vice ordförande skall anges (i detta val får inte Föreningsstyrelsens ledamöter delta).

12. Behandling av inkomna motioner

13. Övriga frågor

§28

Föreningsstyrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra möte, om sådant möte behövs. Vidare är Föreningsstyrelsen skyldig att kalla till extra möte när revisorerna med angivande av skäl skriftligen så kräver, eller när det för angivet ändamål skriftligen begärs av en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar. Underlåter Föreningsstyrelsen att inom 14 dagar kalla till mötet, får den som krävt mötet kalla till detta. Kallelse jämte dagordning för extra möte översänds senast sju dagar före mötet till medlemmarna eller kungöres inom samma tid genom anslag i klubblokalen samt på föreningens webbsida och anslagstavlor. Vid extra möte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras.

§29

Om rösträtt på extra möte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i §25 och §26.

BESLUT, OMRÖSTNING

§30

Beslut fattas med acklamation eller efter omröstning om sådan begärs. Med undantag för de i § 31 första stycket nämnda båda fallen, avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Omröstningen sker öppet, dock ska val ske med slutna sedlar, om röstberättigad medlem så begär.

Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han/hon är röstberättigad. Är han/hon icke röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

STADGEFRÅGOR MM

§31

Endast Årsmötet får ändra dessa stadgar eller upplösa föreningen. l sådant fall krävs att minst 2/3 av antalet avgivna röster biträder beslutet. Möte, som utlysts för prövning av sådan fråga, får besluta om bildande eller nedläggning av sektion. l sådant fall behövs endast enkel majoritet för beslutet.

§32

l beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens behållna tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål. Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av Föreningsstyrelsens och Årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart delges vederbörande SF. Beslut om bildande eller nedläggning av idrottssektion skall översändas till vederbörande SF.

§33

Utöver dessa stadgar gäller RF:s stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter. Ordföranden och sekreteraren skall tillse att ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar finns tillgängliga för medlemmarna. Föreningen är medlem i specialidrottsförbund (SF) i de idrotter som föreningen har sektioner i och är därigenom även ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Genom medlemskap i SF blir förening även medlem i det distriktsidrottsförbund (DF) inom vars område föreningens hemort är belägen samt i förekommande fall i vederbörande specialidrottsdistriktsförbund (SDF) inom det SF-distrikt där föreningens hemort är belägen.

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av dessa idrottsorgan. På begäran av RF eller vederbörande SF-, SDF- eller DF-styrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

34 §

Talan i tvist där parterna är enskild medlem, funktionär, förening, IdrottsAB, SDF, DF, SF eller RF får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s stadgar eller SF:s stadgar, avgöras enligt fastställt reglemente för Idrottens skiljenämnd.

 
SPONSORER