Ekerö IK Huvudsida

ÅRSMÖTE 2015

Kallelse och dagordning för Ekerö IKs ordinarie årsmöte 2015, onsdagen den 25:e mars klockan 19:30 i Caféet på Träkvistavallen

Dagordning

1.   Fastställande av röstlängd för mötet.
2.     Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3.     Fastställande av dagordningen.
4.     Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
5.     Val av justeringsmän/kvinnor, som jämte ordförande skall justera mötesprotokoll samt rösträknare.
6.     Föreningsstyrelsens och sektionernas verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för föreningen det senaste räkenskapsåret.
7.     Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning för det senaste räkenskapsåret.
8.     Fråga om Styrelsens ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.
9.     Fastställande av årsavgift.
10.  Fastställande av budget och verksamhetsplaner för föreningen och sektionerna det kommande räkenskapsåret.
11.  Val av
      a. Föreningsstyrelsens (FS) ordförande
      b. Vice ordförande i Föreningsstyrelsen
      c. Ekonomiansvarig i föreningen och Föreningsstyrelsen
      d. Sektionsordförande
      e. Övriga styrelseledamöter
      f. Suppleanter i styrelsen
      g. Sektionsstyrelse badminton
      h. Sektionsstyrelse bordtennis
       i. Sektionsstyrelse fotboll
       j. Sektionsstyrelse innebandy
       k. Sektionsstyrelse ishockey
       l. Revisorer
       m. Valberedning
12.   Behandling av inkomna förslag.
13.   Utdelning av priser och stipendier:
       a)  Valter Erikssons och Helge Åkerlunds vandringspris för förtjänstfulla insatser till föreningens bästa.
14.   Övriga frågor:
       a) Val av hedersmedlemmar.

Avslutning

Notice: Undefined index: author_id in /srv/tmpfs_www/sportnik/sportnik1/application/controllers/NewsController.php on line 449
Idrott på lika villkor
ICA Supermarket Tappström
Svensk Fastighetsförmedling
Svenska Spel Gräsrot
Sponsorhuset